> hi3516dv300使用hitool下载boot后,上电还是输出空格- 易百纳技术社区-权威的AI物联网嵌入式开发平台
Loading...
hi3516dv300使用hitool下载boot后,上电还是输出空格
fengsheng  发布于 07/04 22:37
浏览 45
现在的问题是,下载过程正常,但是重新上电后,还是输出空格!
启动配置引脚,是配置的spi flash启动,然后4Byte模式


下面是hitool的下载日志:
[code]串口已经连接,请给单板上电,若已经上电,请断电后重新上电。
################################################### ---- 10%
################################################### ---- 20%
################################################### ---- 30%
################################################### ---- 40%
################################################### ---- 50%
################################################### ---- 60%
################################################### ---- 71%
################################################### ---- 81%
################################################### ---- 91%
########################################### ---- 100%
Boot download completed!
     

System startup


U-Boot 2016.11 (Sep 05 2018 - 14:41:50 +0800)hi3516dv300

Relocation Offset is: 0d6d9000
Relocating to 8fed9000, new gd at 8fe38ef0, sp at 8fe38ed0
SPI Nor:  Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor ID Table Version 1.0
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc8 0x40 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"GD25Q128"
SPI Nor total size: 16MB
NAND:  0 MiB
MMC:   
*** Warning - bad CRC, using default environment

In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0
Warning: eth0 (eth0) using random MAC address - 42:ed:b3:30:4b:c9

start download process.

Boot started successfully!

Send command:        getinfo version
version: U-Boot 2016.11
[EOT](OK)

Send command:        getinfo bootmode
spi
[EOT](OK)

Send command:        sf probe 0
[EOT](OK)

Send command:        getinfo spi
Block:64KB Chip:16MB*1
ID:0xC8 0x40 0x18
Name:"GD25Q128"
[EOT](OK)

Send command:        sf probe 0
[EOT](OK)

Send command:        sf erase 0x0 0x80000

Erasing at 0x10000 --  12% complete.
Erasing at 0x20000 --  25% complete.
Erasing at 0x30000 --  37% complete.
Erasing at 0x40000 --  50% complete.
Erasing at 0x50000 --  62% complete.
Erasing at 0x60000 --  75% complete.
Erasing at 0x70000 --  87% complete.
Erasing at 0x80000 -- 100% complete.
SF: 524288 bytes @ 0x0 Erased: OK
[EOT](OK)

Send command:        sf write 0x81000000 0x0 0x80000
device 0 offset 0x0, size 0x80000

Writing at 0x10000 --  12% complete.
Writing at 0x20000 --  25% complete.
Writing at 0x30000 --  37% complete.
Writing at 0x40000 --  50% complete.
Writing at 0x50000 --  62% complete.
Writing at 0x60000 --  75% complete.
Writing at 0x70000 --  87% complete.
Writing at 0x80000 -- 100% complete.
SF: 524288 bytes @ 0x0 Written: OK
[EOT](OK)

Send command:        reset
reset success!
Boot burned successfully.

[/code]
收藏0
0个回答
内容存在敏感词
添加附件:文件小于20M 文件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,ppt,pptx,txt,zip,rar,tar,7z
上传
文件格式必须为doc,docx,xls,xlsx,pdf,ppt,pptx,txt,zip,rar,tar,7z
确定要删除此文章、专栏、评论吗?
确定
取消

详细的问题描述有助于平台快速解决问题

屏幕截图
问题描述