RK3568开发板安卓系统之驱动调试(四)
15935
RK3568开发板安卓系统之驱动调试(四) 万万没想到 2022-10-08 14:09:42

4 驱动调试

4.1 电源配置

RK GPIO编号说明

A组: A0-A7对应0-7B组: B0-B7对应8-15C组: C0-C7对应16-23D组: D0-D7对应24-31

GPIO编号计算方法:
例如:GPIO4_C4 = 4*32+16+4 = 148

4.1.1 查看原理图

4.1.2 获取需要的配置信息,并在dts里配置

通过查看原理图,获取到相应的信息,然后在dts里配置
1、RK809和TCS4525是挂在I2C0下。输出电压VDD_CPU为0.9V, dts配置如下

  vdd_cpu: tcs4525@1c {
    compatible = "tcs,tcs452x";
    reg = <0x1c>;
    vin-supply = <&vcc5v0_sys>;
    regulator-compatible = "fan53555-reg";
    regulator-name = "vdd_cpu";
    ...
    regulator-init-microvolt = <900000>;
    ...
  };

2、RK809各输入电压的输入源

输入电压 输入源
VCC1 VCC5V0_SYS
VCC2 VCC5V0_SYS
VCC3 VCC5V0_SYS
VCC4 VCC5V0_SYS
VCC5 VCC3V3_SYS
VCC6 VCC3V3_SYS
VCC7 VCC3V3_SYS
VCC8 VCC3V3_SYS
VCC9 VCC3V3_SYS

dts配置如下:

  vcc1-supply = <&vcc5v0_SYS>;
  vcc2-supply = <&vcc5v0_SYS>;
  vcc3-supply = <&vcc5v0_SYS>;
  vcc4-supply = <&vcc5v0_SYS>;
  vcc5-supply = <&vcc3v3_sys>;
  vcc6-supply = <&vcc3v3_sys>;
  vcc7-supply = <&vcc3v3_sys>;
  vcc8-supply = <&vcc3v3_sys>;
  vcc9-supply = <&vcc3v3_sys>;

通过查看原理图,VCC5V0_SYS是底板给的,VCC3V3_SYS是由VCC5V0_SYS转的
3、RK809输出电压名及其电压值

电源名称 电压值
BUCK1 VDD_LOGIC 0.9V
BUCK2 VDD_GPU 0.9V
BUCK3 VCC_DDR 硬件调节
BUCK4 VDD_NPU 0.9V
LDO1 VDDA0V9_IMAGE 0.9V
LDO2 VDDA_0V9 0.9V
LDO3 VDDA0V9_PMU 0.9V
LDO4 VCCIO_ACODEC 3.3V
LDO5 VCCIO_SD 1.8-3.3V
LDO6 VCC3V3_PMU 3.3V
LDO7 VCCA_1V8 1.8V
LDO8 VCCA1V8_PMU 1.8V
LDO9 VCCA1V8_IMAGE 1.8V
SWCUT1 VCC_3V3 3.3V
SWCUT2 VCC3V3_SD 3.3V
BUCK5 VCC_1V8 1.8V

dts里配置

regulators {
  vdd_logic: DCDC_REG1 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <500000>;
    regulator-max-microvolt = <1350000>;
    regulator-init-microvolt = <900000>;
    regulator-ramp-delay = <6001>;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vdd_logic";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vdd_gpu: DCDC_REG2 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <500000>;
    regulator-max-microvolt = <1350000>;
    regulator-init-microvolt = <900000>;
    regulator-ramp-delay = <6001>;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vdd_gpu";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc_ddr: DCDC_REG3 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vcc_ddr";
    regulator-state-mem {
      regulator-on-in-suspend;
    };
  };

  vdd_npu: DCDC_REG4 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <500000>;
    regulator-max-microvolt = <1350000>;
    regulator-init-microvolt = <900000>;
    regulator-ramp-delay = <6001>;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vdd_npu";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vdda0v9_image: LDO_REG1 {
    regulator-boot-on;
    regulator-always-on;
    regulator-min-microvolt = <900000>;
    regulator-max-microvolt = <900000>;
    regulator-name = "vdda0v9_image";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vdda_0v9: LDO_REG2 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <900000>;
    regulator-max-microvolt = <900000>;
    regulator-name = "vdda_0v9";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vdda0v9_pmu: LDO_REG3 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <900000>;
    regulator-max-microvolt = <900000>;
    regulator-name = "vdda0v9_pmu";
    regulator-state-mem {
      regulator-on-in-suspend;
      regulator-suspend-microvolt = <900000>;
    };
  };

  vccio_acodec: LDO_REG4 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <3300000>;
    regulator-max-microvolt = <3300000>;
    regulator-name = "vccio_acodec";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vccio_sd: LDO_REG5 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <3300000>;
    regulator-name = "vccio_sd";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc3v3_pmu: LDO_REG6 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <3300000>;
    regulator-max-microvolt = <3300000>;
    regulator-name = "vcc3v3_pmu";
    regulator-state-mem {
      regulator-on-in-suspend;
      regulator-suspend-microvolt = <3300000>;
    };
  };

  vcca_1v8: LDO_REG7 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    regulator-name = "vcca_1v8";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcca1v8_pmu: LDO_REG8 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    regulator-name = "vcca1v8_pmu";
    regulator-state-mem {
      regulator-on-in-suspend;
      regulator-suspend-microvolt = <1800000>;
    };
  };

  vcca1v8_image: LDO_REG9 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    regulator-name = "vcca1v8_image";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc_1v8: DCDC_REG5 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    regulator-name = "vcc_1v8";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc_3v3: SWITCH_REG1 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-name = "vcc_3v3";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc3v3_sd: SWITCH_REG2 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-name = "vcc3v3_sd";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };
};
在原有配置的基础上增加、删除、修改4 驱动调试
在原有配置的基础上增加、删除、修改4.1 电源配置
RK GPIO编号说明

A组: A0-A7对应0-7
B组: B0-B7对应8-15
C组: C0-C7对应16-23
D组: D0-D7对应24-31

GPIO编号计算方法:
例如:GPIO4_C4 = 4*32+16+4 = 148

4.1.1 查看原理图

4.1.2 获取需要的配置信息,并在dts里配置
通过查看原理图,获取到相应的信息,然后在dts里配置
1、RK809和TCS4525是挂在I2C0下。输出电压VDD_CPU为0.9V, dts配置如下

  vdd_cpu: tcs4525@1c {
    compatible = "tcs,tcs452x";
    reg = <0x1c>;
    vin-supply = <&amp;vcc5v0_sys>;
    regulator-compatible = "fan53555-reg";
    regulator-name = "vdd_cpu";
    ...
    regulator-init-microvolt = <900000>;
    ...
  };

2、RK809各输入电压的输入源
| 输入电压 | 输入源   |
| ————- | —————- |
| VCC1   | VCC5V0_SYS |
| VCC2   | VCC5V0_SYS |
| VCC3   | VCC5V0_SYS |
| VCC4   | VCC5V0_SYS |
| VCC5   | VCC3V3_SYS |
| VCC6   | VCC3V3_SYS |
| VCC7   | VCC3V3_SYS |
| VCC8   | VCC3V3_SYS |
| VCC9   | VCC3V3_SYS |
dts配置如下:

  vcc1-supply = <&amp;vcc5v0_SYS>;
  vcc2-supply = <&amp;vcc5v0_SYS>;
  vcc3-supply = <&amp;vcc5v0_SYS>;
  vcc4-supply = <&amp;vcc5v0_SYS>;
  vcc5-supply = <&amp;vcc3v3_sys>;
  vcc6-supply = <&amp;vcc3v3_sys>;
  vcc7-supply = <&amp;vcc3v3_sys>;
  vcc8-supply = <&amp;vcc3v3_sys>;
  vcc9-supply = <&amp;vcc3v3_sys>;

通过查看原理图,VCC5V0_SYS是底板给的,VCC3V3_SYS是由VCC5V0_SYS转的
3、RK809输出电压名及其电压值
|    | 电压名称   | 电压值  |
| ———-| —————— | —————|
| BUCK1 | VDD_LOGIC  | 0.9V   |
| BUCK2 | VDD_GPU   | 0.9V   |
| BUCK3 | VCC_DDR   | 硬件调节  |
| BUCK4 | VDD_NPU   | 0.9V   |
| LDO1  | VDDA0V9_IMAGE| 0.9V   |
| LDO2  | VDDA_0V9   | 0.9V   |
| LDO3  | VDDA0V9_PMU | 0.9V   |
| LDO4  | VCCIO_ACODEC | 3.3V   |
| LDO5  | VCCIO_SD   | 1.8-3.3V |
| LDO6  | VCC3V3_PMU  | 3.3V   |
| LDO7  | VCCA_1V8   | 1.8V   |
| LDO8  | VCCA1V8_PMU | 1.8V   |
| LDO9  | VCCA1V8_IMAGE| 1.8V   |
| SWCUT1 | VCC_3V3   | 3.3V   |
| SWCUT2 | VCC3V3_SD  | 3.3V   |
| BUCK5 | VCC_1V8   | 1.8V   |
dts里配置

regulators {
  vdd_logic: DCDC_REG1 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <500000>;
    regulator-max-microvolt = <1350000>;
    regulator-init-microvolt = <900000>;
    regulator-ramp-delay = <6001>;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vdd_logic";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vdd_gpu: DCDC_REG2 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <500000>;
    regulator-max-microvolt = <1350000>;
    regulator-init-microvolt = <900000>;
    regulator-ramp-delay = <6001>;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vdd_gpu";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc_ddr: DCDC_REG3 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vcc_ddr";
    regulator-state-mem {
      regulator-on-in-suspend;
    };
  };

  vdd_npu: DCDC_REG4 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <500000>;
    regulator-max-microvolt = <1350000>;
    regulator-init-microvolt = <900000>;
    regulator-ramp-delay = <6001>;
    regulator-initial-mode = <0x2>;
    regulator-name = "vdd_npu";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vdda0v9_image: LDO_REG1 {
    regulator-boot-on;
    regulator-always-on;
    regulator-min-microvolt = <900000>;
    regulator-max-microvolt = <900000>;
    regulator-name = "vdda0v9_image";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vdda_0v9: LDO_REG2 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <900000>;
    regulator-max-microvolt = <900000>;
    regulator-name = "vdda_0v9";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vdda0v9_pmu: LDO_REG3 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <900000>;
    regulator-max-microvolt = <900000>;
    regulator-name = "vdda0v9_pmu";
    regulator-state-mem {
      regulator-on-in-suspend;
      regulator-suspend-microvolt = <900000>;
    };
  };

  vccio_acodec: LDO_REG4 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <3300000>;
    regulator-max-microvolt = <3300000>;
    regulator-name = "vccio_acodec";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vccio_sd: LDO_REG5 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <3300000>;
    regulator-name = "vccio_sd";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc3v3_pmu: LDO_REG6 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <3300000>;
    regulator-max-microvolt = <3300000>;
    regulator-name = "vcc3v3_pmu";
    regulator-state-mem {
      regulator-on-in-suspend;
      regulator-suspend-microvolt = <3300000>;
    };
  };

  vcca_1v8: LDO_REG7 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    regulator-name = "vcca_1v8";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcca1v8_pmu: LDO_REG8 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    regulator-name = "vcca1v8_pmu";
    regulator-state-mem {
      regulator-on-in-suspend;
      regulator-suspend-microvolt = <1800000>;
    };
  };

  vcca1v8_image: LDO_REG9 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    regulator-name = "vcca1v8_image";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc_1v8: DCDC_REG5 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-min-microvolt = <1800000>;
    regulator-max-microvolt = <1800000>;
    regulator-name = "vcc_1v8";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc_3v3: SWITCH_REG1 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-name = "vcc_3v3";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };

  vcc3v3_sd: SWITCH_REG2 {
    regulator-always-on;
    regulator-boot-on;
    regulator-name = "vcc3v3_sd";
    regulator-state-mem {
      regulator-off-in-suspend;
    };
  };
};
声明:本文内容由易百纳平台入驻作者撰写,文章观点仅代表作者本人,不代表易百纳立场。如有内容侵权或者其他问题,请联系本站进行删除。
红包 点赞 收藏 评论 打赏
评论
0个
时间排序
内容存在敏感词
手气红包
  0 条记录 第 0 /
  相关专栏
  置顶时间设置
  结束时间
  删除原因
  • 广告/SPAM
  • 恶意灌水
  • 违规内容
  • 文不对题
  • 重复发帖
  打赏作者
  易百纳技术社区
  万万没想到
  您的支持将鼓励我继续创作!
  打赏金额:
  ¥1 易百纳技术社区
  ¥5 易百纳技术社区
  ¥10 易百纳技术社区
  ¥50 易百纳技术社区
  ¥100 易百纳技术社区
  支付方式:
  微信支付
  支付宝支付
  易百纳技术社区 微信支付
  易百纳技术社区
  打赏成功!

  感谢您的打赏,如若您也想被打赏,可前往 发表专栏 哦~

  举报反馈

  举报类型

  • 内容涉黄/赌/毒
  • 内容侵权/抄袭
  • 政治相关
  • 涉嫌广告
  • 侮辱谩骂
  • 其他

  详细说明

  审核成功

  发布时间设置
  发布时间:
  是否关联周任务-专栏模块

  审核失败

  失败原因
  备注
  易百纳技术社区
  确定要删除此文章、专栏、评论吗?
  确定
  取消
  易百纳技术社区
  每周任务
   去完成
   活动规则
   易百纳技术社区
   升级提醒
   升级

   恭喜您的社区称号由 升级为 “社区游民”

   同时为了感谢您对社区的支持,我们将送出xxx礼品一份, 记得领取哦~

   升级提醒
   易百纳技术社区

   惊喜礼包

   拼手气红包 红包规则
   祝福语
   恭喜发财,大吉大利!
   红包金额
   红包最小金额不能低于5元
   红包数量
   红包数量范围10~50个
   余额支付
   当前余额:
   可前往问答、专栏板块获取收益 去获取
   取 消 确 定

   小包子的红包

   恭喜发财,大吉大利

   已领取20/40,共1.6元 红包规则

    avatar